Projektová činnosť

Realizujeme všetky stupne projektovej dokumentácie pre tieto typy geotechnických konštrukcií:

Základové konštrukcie

Plošné základy

 • Základové pätky a pásy
 • Základové rošty
 • Základové dosky

Hĺbkové základy

 • Vŕtané pilóty realizované pažnicovou technológiou
 • Vŕtané pilóty realizované technológiou CFA
 • Tryskané pilóty (zhotovené technológiou tryskovej injektáže)
 • Mikropilóty
 • Prvky podzemných stien

Kombinované základy

 • Dosko-pilótové základy

Kotevné systémy

Zemné klince

 • Zemné klince

Zemné kotvy

 • Dočasné zemné kotvy
 • Trvalé zemné kotvy

Zemné konštrukcie vystužené geosyntetickými materiálmi

 • Konštrukcie vystužené geotextíliami
 • Konštrukcie vystužené geomrežami

Pažiace a tesniace konštrukcie stavebných jám

Podzemné steny

 • Konštrukčné podzemné steny z monolitického železobetónu
 • Tesniace podzemné steny zo samotvrnúcej suspenzie
 • Vystužené tesniace steny s vkladanými štetovnicami
 • Vystužené tesniace steny s vkladanými výstužnými panelmi

Pilótové steny

 • Pilótové steny

Štetovnicové steny

 • Dočasné štetovnicové steny
 • Trvalé štetovnicové steny

Záporové steny

 • Záporové steny
 • Mikrozáporové steny

Striekaný betón

 • Zabezpečenie výkopov striekaným betónom a zemnými klincami

Steny zhotovené technológiou tryskovej injektáže

 • Tryskané steny so statickou funkciou
 • Tryskané steny s tesniacou funkciou

Oporné konštrukcie

 • Oporné a zárubné múry z vystuženého betónu
 • Gabionové múry

Odvodnenie stavebných jám