Autorský dozor

Počas realizácie stavebných prác vykonávame odborný autorský dozor projektanta. V prípade výskytu skutočností vyžadujúcich zmenu riešenia sme pripravení operatívne uskutočniť úpravu realizačného projektu. Takýto prístup je často potrebný v prípade zistenia odchýlok v geológii od predpokladov geotechnického prieskumu.